top of page

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  • Cliënt: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maaktvan de Diensten van de Personal Coach;

  • Diensten: alle door Bokstherapiebreda.nl aangeboden diensten zoals, maar niet uitsluitend: individuele sessies, relatietherapiesessies, groepssessies, workshops, clinics, opleidingen en cursussen.

  • Offerte: het door de Personal Coach verstrekte voorstel voor het leveren van Diensten, waarin ook nader is gespecificeerd welke Diensten door Cliënt zullen worden afgenomen. Offertes van de Personal Coach zijn gebaseerd op informatie die door Cliënt is verstrekt, die instaat voor de juistheid van deze informatie;

  • Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Personal Coach en Cliënt, waarin de door de Personal Coach te leveren Diensten nader zijn gespecificeerd. Deze Overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de door de Personal Coach verstrekte Offerte;

  • Personal Coach: Halim Msellemi, gevestigd te (4815 AL) Breda, aan de Eksterstraat 43, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder registratienummer 81647743;

  • Wbp: de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke mondelinge dan wel schriftelijke aanbieding en/of offerte van de Personal Coach en op elke samenwerking, opdracht en/of overeenkomst tussen de Personal Coach en Cliënt. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aangevulde, gewijzigde, opvolgende en verlengde offertes, aanbiedingen en opdrachten van de Personal Coach.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover de Personal Coach zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard vóór aanvang van de Opdracht.

2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de vernietigde c.q. nietige bepaling worden vervangen door een bepaling met eenzelfde strekking.

3. Offertes, tarieven en betaling

3.1. Met ondertekening of schriftelijk akkoord van de Offerte gaat Cliënt akkoord met de in de Offerte genoemde tarieven.

3.2. Alle offertes en aanbiedingen van de Personal Coach zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.

3.4. De Personal Coach kan niet aan een offerte worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5. Nadat Cliënt de Offerte heeft ondertekend of hiermee schriftelijk akkoord is gegaan, dient het in de Offerte genoemde bedrag door Cliënt binnen 14 dagen worden voldaan op rekening van de Personal Coach op het rekeningnummer NL29 KNAB 0405 1710 99. De Personal Coach verstrekt hiertoe tijdig een factuur aan Cliënt.

3.6. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk indien schriftelijk is overeengekomen en op de door de Personal Coach verstrekte factuur is vermeld, voorafgaand aan de volgende termijn van het leveren van de Diensten.

3.7. De kosten zijn gebaseerd op de pakketprijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.8. Alle prijzen op de website van de Personal Coach en in de door de Personal Coach verstrekte offertes zijn inclusief btw voor particulieren, tenzij anders vermeld. Zakelijke klanten dienen bij het ondertekenen of schriftelijk instemmen met de Offerte het toepasselijke btw-nummer op te geven. Voor zakelijke klanten geldt dat de prijzen exclusief btw zijn en dat de btw bij de facturering apart in rekening wordt gebracht. Deze prijzen zijn gebaseerd op de geldende Nederlandse wetgeving en kunnen worden aangepast bij wijzigingen in de wettelijk geldende btw-tarieven.

3.9. Restitutie van de reeds voldane betaling van het bedrag zoals benoemd in de Offerte kan uitsluitend plaatsvinden in geval uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat sprake is van een langdurige aandoening of beperking waardoor afname van de door de Personal Coach geleverde Diensten redelijkerwijs niet mogelijk is en het ook niet mogelijk is binnen een termijn van 3 maanden na dagtekening van die schriftelijke verklaring de Diensten af te nemen.

3.10. De Personal Coach kan het leveren van de Diensten op elk ogenblik beëindigen zonder dat hierbij enig recht op terugbetaling van de reeds betaalde Diensten voor Cliënt bestaat, indien Cliënt de door de Personal Coach aangeboden Diensten niet of niet correct afneemt of zich tijdens de afname van de Diensten niet op een gepaste manier gedraagt.

3.11. Indien Cliënt niet (tijdig) overgaat tot betaling van het in de Offerte genoemde bedrag voor het leveren van de Diensten binnen de hiervoor geldende termijnen en de Personal Coach hierdoor invorderingsmaatregelen moet treffen, dan komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de Cliënt, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn in ieder geval begrepen (maar niet beperkt tot) de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of juridische bijstand.

3.12. Het door de Personal Coach geoffreerde bedrag voor de Diensten zoals opgenomen in de Offerte, kan door de Personal Coach eenzijdig worden aangepast op het jaarlijkse indexatiemoment van 1 januari van een nieuw kalenderjaar. Deze verhoging zal door de Personal Coach tijdig aan Cliënt worden meegedeeld. Cliënt heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen indien de Cliënt niet akkoord gaat met het door de Personal Coach voorgestelde gewijzigde bedrag.

4. Beëindiging van de Overeenkomst

4.1. De Personal Coach is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Cliënt, indien Cliënt in gebreke blijft met voldoening van de door de Personal Coach verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

4.2. De Personal Coach kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien Cliënt in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

5. Annulering, te laat komen en inhalen

5.1. De Personal Coach en Cliënt stellen in samenspraak het moment vast waarop de Diensten door Cliënt worden afgenomen. Indien Cliënt een moment van afname van Diensten wil annuleren dan wel verplaatsen, dan dient Cliënt dit 24 uur voor het moment van afname van de Dienst te communiceren aan de Personal Coach.

5.2. Annuleringen van afname van de Diensten worden door Cliënt gedaan op het telefoonnummer van de Personal Coach per SMS, Whatsapp of per e-mail gericht aan de Personal Coach, in lijn met hetgeen opgenomen in het eerste lid van dit artikel.

5.3. Indien het annuleren van een moment van afname van Diensten door Cliënt niet of niet tijdig is gecommuniceerd door Cliënt met de Personal Coach zoals is opgenomen in het eerste en tweede lid van dit artikel, dan heeft Cliënt geen recht op (gedeeltelijke dan wel volledige) restitutie van het reeds voldane bedrag voor dat moment van afname van de Diensten.

5.4. Uitsluitend in het geval van tijdige annulering van de afname van de Diensten door Cliënt, kan in onderling overleg tussen Cliënt en de Personal Coach een nieuw tijdstip voor het gemiste moment van afname van de Diensten door Cliënt worden vastgesteld.

5.5. Het moment van afname van de Diensten begint en eindigt exact op het geplande tijdstip en afgesproken plaats. Vertragingen bij het starten van het moment van de afname van de Diensten is geen reden om de Diensten uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. Cliënt stemt ermee in

dat de Diensten kosteloos worden geannuleerd, indien Cliënt 10 (tien) minuten of meer te laat is en dat deze Diensten volledig in rekening zullen worden gebracht, zonder dat hierbij enig recht op restitutie ontstaat voor Cliënt voor de geannuleerde Diensten.

5.6. Cliënt erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Cliënt erkent dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertraging.

5.7. In het belang van gezondheid en hygiëne dient Cliënt schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen voor de afname van de Diensten.

6. Overmacht

6.1. Indien de Personal Coach door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan de verplichtingen jegens een Cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van de verplichtingen aan de zijde van de Personal Coach opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. In het geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op enige vergoeding of restitutie van het reeds voldane bedrag voor de afname van Diensten van de Personal Coach.

6.2. Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet limitatief verstaan: stakingen, ziekte, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege, verkeersstoringen, niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers en/of andere derden waarvan de Personal Coach gebruik maakt, epidemieën en pandemieën (al dan niet uitgeroepen), extreme weeromstandigheden en stroomstoringen.

7. Privacy en geheimhouding

7.1. De door Cliënt aan de Personal Coach verstrekte persoonsgegevens kwalificeren als persoonsgegevens in de zin van de Wbp. De Personal Coach verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp op behoorlijke en zorgvuldige wijze.

7.2. De door Cliënt verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee de Personal Coach de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee de Personal Coach de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee de Personal Coach contact kan leggen met Cliënt.

7.3. Cliënt kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling, wijziging of verwijdering van deze gegevens.

7.4. De Personal Coach behandelt alle informatie over Cliënt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden wordt geopenbaard. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de Cliënt of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.

7.5. De Personal Coach draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden. Hierover wordt Cliënt tijdig geïnformeerd.

7.6. De persoonsgegevens van Cliënt worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst of op grond van een wettelijke plicht, tenzij anders met Cliënt is afgesproken.

7.7. Cliënt en de Personal Coach zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst hebben

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door ofwel de Personal Coach ofwel Cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Cliënt erkent zich te hebben ingeschreven voor Diensten waarbij inspannende fysieke activiteiten door Cliënt dienen te worden geleverd. Cliënt erkent dat hij geheel onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico deelneemt aan deze activiteiten. Cliënt vrijwaart de Personal Coach voor (alle kosten gemoeid met) de aansprakelijkheid voor blessures die Cliënt oploopt tijdens het afnemen van de Diensten.

8.2. De eventueel door de Personal Coach aan Cliënt gegeven trainingsadviezen zijn vrijblijvend en worden door Cliënt voor eigen rekening en risico opgevolgd. Cliënt bevestigt hierbij dat Cliënt in een voldoende goede lichamelijke conditie verkeert en dat er geen medische of andere redenen zijn die deelname aan de Diensten zouden kunnen beperken.

8.3. Cliënt is verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies en het tijdig en deugdelijk informeren van de Personal Coach met betrekking tot medische indicaties of medicaties en alle andere informatie die relevant is of kan zijn voor de afname van de Diensten.

8.4. Cliënt erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen bij Cliënt tijdens de afname van de Diensten bijzonder belangrijk is en dat Cliënt verantwoordelijk is om dergelijke informatie direct en volledig bekend te maken aan de Personal Coach. Bij eventueel letsel of ander lijden, opgelopen tijdens of na afname van de Diensten of bij het gebruik van de trainingsapparatuur, vrijwaart Cliënt hierbij de Personal Coach van enige (huidige of toekomstige) aansprakelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor medische onkosten, verloren inkomsten, vergoeding voor pijn en lijden, ongeacht de manier waarop letsel en/of schade aan Cliënt is veroorzaakt.

8.5. Cliënt vrijwaart de Personal Coach tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Cliënt en de Personal Coach samenhangen.

8.6. De Personal Coach is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met afname van de Diensten.

8.7. Indien de Personal Coach aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag voor de afname van de Diensten zoals opgenomen in de Offerte. Verder is elke mogelijke aansprakelijkheid van de Personal Coach beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de Personal Coach afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indirecte schade en gevolgschade zijn nadrukkelijk uitgesloten.

8.8. De aard van de Diensten betreffen een inspanningsverplichting. Cliënt erkent dat de Personal Coach niet aansprakelijk gesteld is voor de mate waarin de trainingssessies bijdragen aan de door Cliënt gestelde doelen.

9. Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

9.1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de Personal Coach. Alle door de Personal Coach geproduceerde stukken en/of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Cliënt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de Personal Coach worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan Cliënt ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De Personal Coach blijft eigenaar van alle inhoud en informatie die aan Cliënt wordt verstrekt.

10. Toepasselijkrechtenforumkeuze

10.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten, samenwerkingen, offertes en/of aanbiedingen tussen de Personal Coach en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, samenwerkingen, overeenkomsten, offertes en/of aanbiedingen tussen de Personal Coach en Cliënt zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestiging van de Personal Coach.

11. Slotbepalingen

11.1. In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij de Personal Coach. Cliënt erkent dat goedkeuring van en instemming met deze algemene voorwaarden, alsook deze specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, onbeperkt geldig blijft.

bottom of page